وقتی من و تو "ما" می شویم

  خدایا تو بر کار خیرم بدار
وقتی من و تو "ما" می شویم
راستی وقتی من و تو "ما" می شویم چه خواهد شد؟
کدامین آرزوست که برآورده نشود؟
کدامین آه است که در سینه بشکند ؟
کدامین دست است که خالی باز گردد؟
کدامین کودک است که لبخند شیرینش به بغضی در گلو مانده تبدیل شود؟
آری وقتی من و تو "ما" می شویم آرزوهایی برآورده می شود ، که حتی تصورش را هم نمی کردیم .
"آه" های مادرانی به دعا تبدیل می شود که شاید فقط یکبار مادران را دیده ایم .
دستانی سر شار از مهربانی به سویمان دراز می شود که رویای گرفتنش هم برایمان دلپذیر بوده است.
وبغض در گلومانده ی کودکی به لبخند تبدیل می شود که شادی و نشاط را برایمان به ارمغان می آورد.
و راستی این نشاط را در کجای این دنیای پهناور جستجوی کنیم ؟ در کدام میهمانی ؟
در کدام جشن ؟ در کدام مراسم ویا کدام موقعیت ؟
وحال .... با کمک خداوند رحمان ؛ با طراحی این منو در سایت ، فضایی که این نوید را به ما می دهد که بتوانیم کوچکترین قدمی برای این کودکان نیازمند برداریم، مهیا ساختیم و این ممکن نشود مگر اینکه
وقتی من و تو "ما" می شویم